Teks Surat Al Hujuraat Latin

Advertisement
Teks Surat Al Hujuraat Latin - Surat Al Hujuraat terdiri atas 18 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyyah, diturunkan sesudah surat Al Mujaadalah. Dinamai Al Hujuraat diambil dari perkataan Al Hujuraat yang terdapat pada ayat 4 surat ini. Ayat tersebut mencela para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama isterinya. Memanggil Nabi Muhammad SAW dengan cara dan dalam keadaan yang demikian menunjukkan sifat kurang hormat kepada beliau dan mengganggu ketenteraman beliau.


Teks Surat Al Hujuraat Latin 1. yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa tuqaddimuu bayna yadayi allaahi warasuulihi waittaquu allaaha inna allaaha samii’un ‘aliimun


 1. yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa tarfa’uu ashwaatakum fawqa shawti alnnabiyyi walaa tajharuu lahu bialqawli kajahri ba’dhikum liba’dhin an tahbatha a’maalukum wa-antum laa tasy’uruuna


 1. inna alladziina yaghudhdhuuna ashwaatahum ‘inda rasuuli allaahi ulaa-ika alladziina imtahana allaahu quluubahum lilttaqwaa lahum maghfiratun wa-ajrun ‘azhiimun


 1. inna alladziina yunaaduunaka min waraa-i alhujuraati aktsaruhum laa ya’qiluuna


 1. walaw annahum shabaruu hattaa takhruja ilayhim lakaana khayran lahum waallaahu ghafuurun rahiimun


 1. yaa ayyuhaa alladziina aamanuu in jaa-akum faasiqun binaba-in fatabayyanuu an tushiibuu qawman bijahaalatin fatushbihuu ‘alaa maa fa’altum naadimiina


 1. wai’lamuu anna fiikum rasuula allaahi law yuthii’ukum fii katsiirin mina al-amri la’anittum walaakinna allaaha habbaba ilaykumu al-iimaana wazayyanahu fii quluubikum wakarraha ilaykumu alkufra waalfusuuqa waal’ishyaana ulaa-ika humu alrraasyiduuna


 1. fadhlan mina allaahi wani’matan waallaahu ‘aliimun hakiimun


 1. wa-in thaa-ifataani mina almu/miniina iqtataluu fa-ashlihuu baynahumaa fa-in baghat ihdaahumaa ‘alaa al-ukhraa faqaatiluu allatii tabghii hattaa tafii-a ilaa amri allaahi fa-in faa-at fa-ashlihuu baynahumaa bial’adli wa-aqsithuu inna allaaha yuhibbu almuqsithiina


 1. innamaa almu/minuuna ikhwatun fa-ashlihuu bayna akhawaykum waittaquu allaaha la’allakum turhamuuna


 1. yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa yaskhar qawmun min qawmin ‘asaa an yakuunuu khayran minhum walaa nisaaun min nisaa-in ‘asaa an yakunna khayran minhunna walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bial-alqaabi bi/sa al-ismu alfusuuqu ba’da al-iimaani waman lam yatub faulaa-ika humu alzhzhaalimuuna


 1. yaa ayyuhaa alladziina aamanuu ijtanibuu katsiiran mina alzhzhanni inna ba’dha alzhzhanni itsmun walaa tajassasuu walaa yaghtab ba’dhukum ba’dhan ayuhibbu ahadukum an ya/kula lahma akhiihi maytan fakarihtumuuhu waittaquu allaaha inna allaaha tawwaabun rahiimun


 1. yaa ayyuhaa alnnaasu innaa khalaqnaakum min dzakarin wauntsaa waja’alnaakum syu’uuban waqabaa-ila lita’aarafuu inna akramakum ‘inda allaahi atqaakum inna allaaha ‘aliimun khabiirun


 1. qaalati al-a’raabu aamannaa qul lam tu/minuu walaakin quuluu aslamnaa walammaa yadkhuli al-iimaanu fii quluubikum wa-in tuthii’uu allaaha warasuulahu laa yalitkum min a’maalikum syay-an inna allaaha ghafuurun rahiimun


 1. innamaa almu/minuuna alladziina aamanuu biallaahi warasuulihi tsumma lam yartaabuu wajaahaduu bi-amwaalihim wa-anfusihim fii sabiili allaahi ulaa-ika humu alshshaadiquuna


 1. qul atu’allimuuna allaaha bidiinikum waallaahu ya’lamu maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi waallaahu bikulli syay-in ‘aliimun


 1. yamunnuuna ‘alayka an aslamuu qul laa tamunnuu ‘alayya islaamakum bali allaahu yamunnu ‘alaykum an hadaakum lil-iimaani in kuntum shaadiqiina


 1. inna allaaha ya’lamu ghayba alssamaawaati waal-ardhi waallaahu bashiirun bimaa ta’maluuna
Advertisement

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Teks Surat Al Hujuraat Latin"

Posting Komentar