Teks Surat Al Insaan Latin

Advertisement
Teks Surat Al Insaan Latin - Surat Al Insaan terdiri atas 31 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyyah, diturunkan sesudah surat Ar Rahmaan. Dinamai al Insaan (manusia) diambil dari perkataan Al Insaan yang terdapat pada ayat pertama surat ini.


Teks Surat Al Insaan Latin 1. hal ataa ‘alaa al-insaani hiinun mina alddahri lam yakun syay-an madzkuuraan


 1. innaa khalaqnaa al-insaana min nuthfatin amsyaajin nabtaliihi faja’alnaahu samii’an bashiiraan


 1. innaa hadaynaahu alssabiila immaa syaakiran wa-immaa kafuuraan


 1. innaa a’tadnaa lilkaafiriina salaasila wa-aghlaalan wasa’iiraan


 1. inna al-abraara yasyrabuuna min ka/sin kaana mizaajuhaa kaafuuraan


 1. ‘aynan yasyrabu bihaa ‘ibaadu allaahi yufajjiruunahaa tafjiiraan


 1. yuufuuna bialnnadzri wayakhaafuuna yawman kaana syarruhu mustathiiraan


 1. wayuth’imuna alththha’aama ‘alaa hubbihi miskiinan wayatiiman wa-asiiraan


 1. innamaa nuth’imukum liwajhi allaahi laa nuriidu minkum jazaa-an walaa syukuuraan


 1. innaa nakhaafu min rabbinaa yauman ‘abuusan qamthariiraan


 1. fawaqaahumu allaahu syarra dzaalika alyawmi walaqqaahum nadhratan wasuruuraan


 1. wajazaahum bimaa shabaruu jannatan wahariiraan


 1. muttaki-iina fiihaa ‘alaa al-araa-iki laa yarawna fiihaa syamsan walaa zamhariiraan


 1. wadaaniyatan ‘alayhim zhilaaluhaa wadzullilat quthuufuhaa tadzliilaan


 1. wayuthaafu ‘alayhim bi-aaniyatin min fidhdhatin wa-akwaabin kaanat qawaariiraa


 1. qawaariira min fidhdhatin qaddaruuhaa taqdiiraan


 1. wayusqawna fiihaa ka/san kaana mizaajuhaa zanjabiilaan


 1. ‘aynan fiihaa tusammaa salsabiilaan


 1. wayathuufu ‘alayhim wildaanun mukhalladuuna idzaa ra-aytahum hasibtahum lu/lu-an mantsuuraan


 1. wa-idzaa ra-ayta tsamma ra-ayta na’iiman wamulkan kabiiraan


 1. ‘aaliyahum tsiyaabu sundusin khudhrun wa-istabraqun wahulluu asaawira min fidhdhatin wasaqaahum rabbuhum syaraaban thahuuraan


 1. inna haadzaa kaana lakum jazaa-an wakaana sa’yukum masykuuraan


 1. innaa nahnu nazzalnaa ‘alayka alqur-aana tanziilaan


 1. faishbir lihukmi rabbika walaa tuthi’ minhum aatsiman aw kafuuraan


 1. waudzkuri isma rabbika bukratan wa-ashiilaan


 1. wamina allayli fausjud lahu wasabbihhu laylan thawiilaan


 1. inna haaulaa-i yuhibbuuna al’aajilata wayadzaruuna waraa-ahum yawman tsaqiilaan


 1. nahnu khalaqnaahum wasyadadnaa asrahum wa-idzaa syi/naa baddalnaa amtsaalahum tabdiilaan


 1. inna haadzihi tadzkiratun faman syaa-a ittakhadza ilaa rabbihi sabiilaan


 1. wamaa tasyaauuna illaa an yasyaa-a allaahu inna allaaha kaana ‘aliiman hakiimaan


 1. yudkhilu man yasyaau fii rahmatihi waalzhzhaalimiina a’adda lahum ‘adzaaban aliimaan
Advertisement

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Teks Surat Al Insaan Latin"

Posting Komentar