Teks Surat Al Israa Latin

Advertisement
Teks Surat Al Israa Latin - Surat Al Israa adalah surat yang terdiri atas 111 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Dinamakan dengan Al Israa' yang berarti memperjalankan di malam hari, berhubung peristiwa Israa' Nabi Muhammad s.a.w. di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsha di Baitul Maqdis dicantumkan pada ayat pertama dalam surat ini. Penuturan cerita Israa' pada permulaan surat ini, mengandung isyarat bahwa Nabi Muhammad s.a.w. beserta umatnya kemudian hari akan mencapai martabat yang tinggi dan akan menjadi umat yang besar.

Surat ini dinamakan pula dengan Bani Israil artinya keturunan Israil berhubung dengan permulaan surat ini, yakni pada ayat kedua sampai dengan ayat kedelapan dan kemudian dekat akhir surat yakni pada ayat 101 sampai dengan ayat 104, Allah menyebutkan tentang Bani Israil yang setelah menjadi bangsa yang kuat lagi besar lalu menjadi bangsa yang terhina karena menyimpang dari ajaran Allah s.w.t. Dihubungkannya kisah Israa' dengan riwayat Bani Israil pada surat ini, memberikan peringatan bahwa umat Islam akan mengalami keruntuhan, sebagaimana halnya Bani Israil, apabila mereka juga meninggalkan ajaran-ajaran agamanya.

Teks Surat Al Israa Latin

 1. subhaana alladzii asraa bi’abdihi laylan mina almasjidi alharaami ilaa almasjidi al-aqshaa alladzii baaraknaa hawlahu linuriyahu min aayaatinaa innahu huwa alssamii’u albashiiru
 1. wa-aataynaa muusaa alkitaaba waja’alnaahu hudan libanii israa-iila allaa tattakhidzuu min duunii wakiilaan
 1. dzurriyyata man hamalnaa ma’a nuuhin innahu kaana ‘abdan syakuuraan
 1. waqadhaynaa ilaa banii israa-iila fii alkitaabi latufsidunna fii al-ardhi marratayni walata’lunna ‘uluwwan kabiiraan
 1. fa-idzaa jaa-a wa’du uulaahumaa ba’atsnaa ‘alaykum ‘ibaadan lanaa ulii ba/sin syadiidin fajaasuu khilaala alddiyaari wakaana wa’dan maf’uulaan
 1. tsumma radadnaa lakumu alkarrata ‘alayhim wa-amdadnaakum bi-amwaalin wabaniina waja’alnaakum aktsara nafiiraan
 1. in ahsantum ahsantum li-anfusikum wa-in asa/tum falahaa fa-idzaa jaa-a wa’du al-aakhirati liyasuu-uu wujuuhakum waliyadkhuluu almasjida kamaa dakhaluuhu awwala marratin waliyutabbiruu maa ‘alaw tatbiiraan
 1. ‘asaa rabbukum an yarhamakum wa-in ‘udtum ‘udnaa waja’alnaa jahannama lilkaafiriina hashiiraan
 1. inna haadzaa alqur-aana yahdii lillatii hiya aqwamu wayubasysyiru almu/miniina alladziina ya’maluuna alshshaalihaati anna lahum ajran kabiiraan
 1. wa-anna alladziina laa yu/minuuna bial-aakhirati a’tadnaa lahum ‘adzaaban aliimaan
 1. wayad’u al-insaanu bialsysyarri du’aa-ahu bialkhayri wakaana al-insaanu ‘ajuulaan
 1. waja’alnaa allayla waalnnahaara aayatayni famahawnaa aayata allayli waja’alnaa aayata alnnahaari mubshiratan litabtaghuu fadhlan min rabbikum walita’lamuu ‘adada alssiniina waalhisaaba wakulla syay-in fashshalnaahu tafshiilaan
 1. wakulla insaanin alzamnaahu thaa-irahu fii ‘unuqihi wanukhriju lahu yawma alqiyaamati kitaaban yalqaahu mansyuuraan
 1. iqra/ kitaabaka kafaa binafsika alyawma ‘alayka hasiibaan
 1. mani ihtadaa fa-innamaa yahtadii linafsihi waman dhalla fa-innamaa yadhillu ‘alayhaa walaa taziru waaziratun wizra ukhraa wamaa kunnaa mu’adzdzibiina hattaa nab’atsa rasuulaan
 1. mani ihtadaa fa-innamaa yahtadii linafsihi waman dhalla fa-innamaa yadhillu ‘alayhaa walaa taziru waaziratun wizra ukhraa wamaa kunnaa mu’adzdzibiina hattaa nab’atsa rasuulaan
 1. wakam ahlaknaa mina alquruuni min ba’di nuuhin wakafaa birabbika bidzunuubi ‘ibaadihi khabiiran bashiiraan
 1. man kaana yuriidu al’aajilata ‘ajjalnaa lahu fiihaa maa nasyaau liman nuriidu tsumma ja’alnaa lahu jahannama yashlaahaa madzmuuman madhuuraan
 1. waman araada al-aakhirata wasa’aa lahaa sa’yahaa wahuwa mu/minun faulaa-ika kaana sa’yuhum masykuuraan
 1. kullan numiddu haaulaa-i wahaaulaa-i min ‘athaa-i rabbika wamaa kaana ‘athaau rabbika mahtsuuraan
 1. unzhur kayfa fadhdhalnaa ba’dhahum ‘alaa ba’dhin walal-aakhiratu akbaru darajaatin wa-akbaru tafdhiilaan
 1. laa taj’al ma’a allaahi ilaahan aakhara fataq’uda madzmuuman makhdzuulaan
 1. waqadaa rabbuka allaa ta’buduu illaa iyyaahu wabialwaalidayni ihsaanan immaa yablughanna ‘indaka alkibara ahaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariimaan
 1. waikhfidh lahumaa janaaha aldzdzulli mina alrrahmati waqul rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiraan
 1. rabbukum a’lamu bimaa fii nufuusikum in takuunuu shaalihiina fa-innahu kaana lil-awwaabiina ghafuuraan
 1. waaati dzaa alqurbaa haqqahu waalmiskiina waibna alssabiili walaa tubadzdzir tabdziiraan
 1. inna almubadzdziriina kaanuu ikhwaana alsysyayaathiini wakaana alsysyaythaanu lirabbihi kafuuraan
 1. wa-immaa tu’ridhanna ‘anhumu ibtighaa-a rahmatin min rabbika tarjuuhaa faqul lahum qawlan maysuuraan
 1. walaa taj’al yadaka maghluulatan ilaa ‘unuqika walaa tabsuthhaa kulla albasthi fataq’uda maluuman mahsuuraan
 1. inna rabbaka yabsuthu alrrizqa liman yasyaau wayaqdiru innahu kaana bi’ibaadihi khabiiran bashiiraan
 1. walaa taqtuluu awlaadakum khasyyata imlaaqin nahnu narzuquhum wa-iyyaakum inna qatlahum kaana khith-an kabiiraan
 1. walaa taqrabuu alzzinaa innahu kaana faahisyatan wasaa-a sabiilaan
 1. walaa taqtuluu alnnafsa allatii harrama allaahu illaa bialhaqqi waman qutila mazhluuman faqad ja’alnaa liwaliyyihi sulthaanan falaa yusrif fii alqatli innahu kaana manshuuraan
 1. walaa taqrabuu maala alyatiimi illaa biallatii hiya ahsanu hattaa yablugha asyuddahu wa-awfuu bial’ahdi inna al’ahda kaana mas-uulaan
 1. wa-awfuu alkayla idzaa kiltum wazinuu bialqisthaasi almustaqiimi dzaalika khayrun wa-ahsanu ta/wiilaan
 1. walaa taqfu maa laysa laka bihi ‘ilmun inna alssam’a waalbashara waalfu-aada kullu ulaa-ika kaana ‘anhu mas-uulaan
 1. walaa tamsyi fii al-ardhi marahan innaka lan takhriqa al-ardha walan tablugha aljibaala thuulaan
 1. kullu dzaalika kaana sayyi-uhu ‘inda rabbika makruuhaan
 1. dzaalika mimmaa awhaa ilaika rabbuka mina alhikmati. walaa taj’al ma’a Allaahi ilaahan aakhara fatulqaa fii jahannama maluuman madhuraa
 1. afa-ashfaakum rabbukum bialbaniina waittakhadza mina almalaa-ikati inaatsan innakum lataquuluuna qawlan ‘azhiimaan
 1. walaqad sharrafnaa fii haadzaa alqur-aani liyadzdzakkaruu wamaa yaziiduhum illaa nufuuraan
 1. walaqad sharrafnaa fii haadzaa alqur-aani liyadzdzakkaruu wamaa yaziiduhum illaa nufuuraan
 1. qul law kaana ma’ahu aalihatun kamaa yaquuluuna idzan laibtaghaw ilaa dzii al’arsyi sabiilaan
 1. subhaanahu wata’aalaa ‘ammaa yaquuluuna ‘uluwwan kabiiraan
 1. wa-idzaa qara/ta alqur-aana ja’alnaa baynaka wabayna alladziina laa yu/minuuna bial-aakhirati hijaaban mastuuraan
 1. wa-idzaa qara/ta alqur-aana ja’alnaa baynaka wabayna alladziina laa yu/minuuna bial-aakhirati hijaaban mastuuraan
 1. nahnu a’lamu bimaa yastami’uuna bihi idz yastami’uuna ilayka wa-idz hum najwaa idz yaquulu alzhzhaalimuuna in tattabi’uuna illaa rajulan mashuuraan
 1. unzhur kayfa dharabuu laka al-amtsaala fadhalluu falaa yastathii’uuna sabiilaan
 1. waqaaluu a-idzaa kunnaa ‘izhaaman warufaatan a-innaa lamab’uutsuuna khalqan jadiidaan
 1. qul kuunuu hijaaratan aw hadiidaan
 1. aw khalqan mimmaa yakburu fii shuduurikum fasayaquuluuna man yu’iidunaa quli alladzii fatharakum awwala marratin fasayunghidhuuna ilayka ruuusahum wayaquuluuna mataa huwa qul ‘asaa an yakuuna qariibaan
 1. yawma yad’uukum fatastajiibuuna bihamdihi watazhunnuuna in labitstum illaa qaliilaan
 1. waqul li’ibaadii yaquuluu allatii hiya ahsanu inna alsysyaythaana yanzaghu baynahum inna alsysyaythaana kaana lil-insaani ‘aduwwan mubiinaan
 1. rabbukum a’lamu bikum in yasya/ yarhamkum aw in yasya/ yu’adzdzibkum wamaa arsalnaaka ‘alayhim wakiilaan
 1. warabbuka a’lamu biman fii alssamaawaati waal-ardhi walaqad fadhdhalnaa ba’dha alnnabiyyiina ‘alaa ba’dhin waaataynaa daawuuda zabuuraan
 1. quli ud’u alladziina za’amtum min duunihi falaa yamlikuuna kasyfa aldhdhurri ‘ankum walaa tahwiilaan
 1. ulaa-ika alladziina yad’uuna yabtaghuuna ilaa rabbihimu alwasiilata ayyuhum aqrabu wayarjuuna rahmatahu wayakhaafuuna ‘adzaabahu inna ‘adzaaba rabbika kaana mahtsuuraan
 1. wa-in min qaryatin illaa nahnu muhlikuuhaa qabla yawmi alqiyaamati aw mu’adzdzibuuhaa ‘adzaaban syadiidan kaana dzaalika fii alkitaabi masthuuraan
 1. wamaa mana’anaa an nursila bial-aayaati illaa an kadzdzaba bihaa al-awwaluuna waaataynaa tsamuuda alnnaaqata mubshiratan fazhalamuu bihaa wamaa nursilu bial-aayaati illaa takhwiifaan
 1. wa-idz qulnaa laka inna rabbaka ahatha bialnnaasi wamaa ja’alnaa alrru/yaa allatii araynaaka illaa fitnatan lilnnaasi waalsysyajarata almal’uunata fii alqur-aani wanukhawwifuhum famaa yaziiduhum illaa thughyaanan kabiiraan
 1. wa-idz qulnaa lilmalaa-ikati usjuduu li-aadama fasajaduu illaa ibliisa qaala a-asjudu liman khalaqta thiinaan
 1. qaala ara-aytaka haadzaa alladzii karramta ‘alayya la-in akhkhartani ilaa yawmi alqiyaamati la-ahtanikanna dzurriyyatahu illaa qaliilaan
 1. qaala idzhab faman tabi’aka minhum fa-inna jahannama jazaaukum jazaa-an mawfuuraan
 1. waistafziz mani istatha’ta minhum bishawtika wa-ajlib ‘alayhim bikhaylika warajlika wasyaarik-hum fii al-amwaali waal-awlaadi wa’idhum wamaa ya’iduhumu alsysyaythaanu illaa ghuruuraan
 1. inna ‘ibaadii laysa laka ‘alayhim sulthaanun wakafaa birabbika wakiilaan
 1. rabbukumu alladzii yuzjii lakumu alfulka fii albahri litabtaghuu min fadhlihi innahu kaana bikum rahiimaan
 1. wa-idzaa massakumu aldhdhurru fii albahri dhalla man tad’uuna illaa iyyaahu falammaa najjaakum ilaa albarri a’radhtum wakaana al-insaanu kafuuraan
 1. afa-amintum an yakhsifa bikum jaaniba albarri aw yursila ‘alaykum hasiban tsumma laa tajiduu lakum wakiilaan
 1. am amintum an yu’iidakum fiihi taaratan ukhraa fayursila ‘alaykum qaasifan mina alrriihi fayughriqakum bimaa kafartum tsumma laa tajiduu lakum ‘alaynaa bihi tabii’aan
 1. walaqad karramnaa banii aadama wahamalnaahum fii albarri waalbahri warazaqnaahum mina alththhayyibaati wafadhdhalnaahum ‘alaa katsiirin mimman khalaqnaa tafdhiilaan
 1. yawma nad’uu kulla unaasin bi-imaamihim faman uutiya kitaabahu biyamiinihi faulaa-ika yaqrauuna kitaabahum walaa yuzhlamuuna fatiilaan
 1. waman kaana fii haadzihi a’maa fahuwa fii al-aakhirati a’maa wa-adhallu sabiilaan
 1. wa-in kaaduu layaftinuunaka ‘ani alladzii awhaynaa ilayka litaftariya ‘alaynaa ghayrahu wa-idzan laittakhadzuuka khaliilaan
 1. walawlaa an tsabbatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim syay-an qaliilaan
 1. idzan la-adzaqnaaka dhi’fa alhayaati wadhi’fa almamaati tsumma laa tajidu laka ‘alaynaa nashiiraan
 1. wa-in kaaduu layastafizzuunaka mina al-ardhi liyukhrijuuka minhaa wa-idzan laa yalbatsuuna khilaafaka illaa qaliilaan
 1. sunnata man qad arsalnaa qablaka min rusulinaa walaa tajidu lisunnatinaa tahwiilaan
 1. aqimi alshshalaata liduluuki alsysyamsi ilaa ghasaqi allayli waqur-aana alfajri inna qur-aana alfajri kaana masyhuudaan
 1. wamina allayli fatahajjad bihi naafilatan laka ‘asaa an yab’atsaka rabbuka maqaaman mahmuudaan
 1. waqul rabbi adkhilnii mudkhala shidqin wa-akhrijnii mukhraja shidqin waij’al lii min ladunka sulthaanan nashiiraan
 1. waqul jaa-a alhaqqu wazahaqa albaathilu inna albaathila kaana zahuuqan
 1. wanunazzilu mina alqur-aani maa huwa syifaaun warahmatun lilmu/miniina walaa yaziidu alzhzhaalimiina illaa khasaaraan
 1. wa-idzaa an’amnaa ‘alaa al-insaani a’radha wanaaa bijaanibihi wa-idzaa massahu alsysyarru kaana yauusaan
 1. qul kullun ya’malu ‘alaa syaakilatihi farabbukum a’lamu biman huwa ahdaa sabiilaan
 1. wayas-aluunaka ‘ani alrruuhi quli alrruuhu min amri rabbii wamaa uutiitum mina al’ilmi illaa qaliilaan
 1. wala-in syi/naa lanadzhabanna bialladzii awhaynaa ilayka tsumma laa tajidu laka bihi ‘alaynaa wakiilaan
 1. illaa rahmatan min rabbika inna fadhlahu kaana ‘alayka kabiiraan
 1. qul la-ini ijtama’ati al-insu waaljinnu ‘alaa an ya/tuu bimitsli haadzaa alqur-aani laa ya/tuuna bimitslihi walaw kaana ba’dhuhum liba’dhin zhahiiraan
 1. walaqad sharrafnaa lilnnaasi fii haadzaa alqur-aani min kulli matsalin fa-abaa aktsaru alnnaasi illaa kufuuraan
 1. waqaaluu lan nu/mina laka hattaa tafjura lanaa mina al-ardhi yanbuu’aan
 1. aw takuuna laka jannatun min nakhiilin wa’inabin fatufajjira al-anhaara khilaalahaa tafjiiraan aw tusqitha alssamaa-a kamaa za’amta ‘alaynaa kisafan aw ta/tiya biallaahi waalmalaa-ikati qabiilaan
 1. aw yakuuna laka baytun min zukhrufin aw tarqaa fii alssamaa-i walan nu/mina liruqiyyika hattaa tunazzila ‘alaynaa kitaaban naqrauhu qul subhaana rabbii hal kuntu illaa basyaran rasuulaan
 1. walaw syaa-a allaahu laja’alakum ummatan waahidatan walaakin yudhillu man yasyaau wayahdii man yasyaau walatus-alunna ‘ammaa kuntum ta’maluuna
 1. wamaa mana’a alnnaasa an yu/minuu idz jaa-ahumu alhudaa illaa an qaaluu aba’atsa allaahu basyaran rasuulaan
 1. qul law kaana fii al-ardhi malaa-ikatun yamsyuuna muthma-inniina lanazzalnaa ‘alayhim mina alssamaa-i malakan rasuulaan
 1. qul kafaa biallaahi syahiidan baynii wabaynakum innahu kaana bi’ibaadihi khabiiran bashiiraan
 1. waman yahdi allaahu fahuwa almuhtadi waman yudhlil falan tajida lahum awliyaa-a min duunihi wanahsyuruhum yawma alqiyaamati ‘alaa wujuuhihim ‘umyan wabukman washumman ma/waahum jahannamu kullamaa khabat zidnaahum sa’iiraan
 1. dzaalika jazaauhum bi-annahum kafaruu bi-aayaatinaa waqaaluu a-idzaa kunnaa ‘izhaaman warufaatan a-innaa lamab’uutsuuna khalqan jadiidaan
 1. awa lam yaraw anna allaaha alladzii khalaqa alssamaawaati waal-ardha qaadirun ‘alaa an yakhluqa mitslahum waja’ala lahum ajalan laa rayba fiihi fa-abaa alzhzhaalimuuna illaa kufuuraan
 1. qul law antum tamlikuuna khazaa-ina rahmati rabbii idzan la-amsaktum khasyyata al-infaaqi wakaana al-insaanu qatuuraan
 1. walaqad aataynaa muusaa tis’a aayaatin bayyinaatin fais-al banii israa-iila idz jaa-ahum faqaala lahu fir’awnu innii la-azhunnuka yaa muusaa mashuuraan
 1. qaala laqad ‘alimta maa anzala haaulaa-i illaa rabbu alssamaawaati waal-ardhi bashaa-ira wa-innii la-azhunnuka yaa fir’awnu matsbuuraan
 1. fa-araada an yastafizzahum mina al-ardhi fa-aghraqnaahu waman ma’ahu jamii’aan
 1. waqulnaa min ba’dihi libanii israa-iila uskunuu al-ardha fa-idzaa jaa-a wa’du al-aakhirati ji/naa bikum lafiifaan
 1. wabialhaqqi anzalnaahu wabialhaqqi nazala wamaa arsalnaaka illaa mubasysyiran wanadziiraan
 1. waqur-aanan faraqnaahu litaqra-ahu ‘alaa alnnaasi ‘alaa muktsin wanazzalnaahu tanziilaan
 1. qul aaminuu bihi aw laa tu/minuu inna alladziina uutuu al’ilma min qablihi idzaa yutlaa ‘alayhim yakhirruuna lil-adzqaani sujjadaan
 1. wayaquuluuna subhaana rabbinaa in kaana wa’du rabbinaa lamaf’uulaan
 1. wayakhirruuna lil-adzqaani yabkuuna wayaziiduhum khusyuu’aan
 1. quli ud’uu allaaha awi ud’uu alrrahmaana ayyan maa tad’uu falahu al-asmaau alhusnaa walaa tajhar bishalaatika walaa tukhaafit bihaa waibtaghi bayna dzaalika sabiilaan
 1. waquli alhamdu lillaahi alladzii lam yattakhidz waladan walam yakun lahu syariikun fii almulki walam yakun lahu waliyyun mina aldzdzulli wakabbirhu takbiiraan
Advertisement

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Teks Surat Al Israa Latin"

Posting Komentar