Teks Surat Al Mu’minun Latin

Advertisement
Teks Surat Al Mu’minun Latin - Surat Al Mu'minuun adalah surat yang terdiri atas 118 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Dinamai Al Mu'minuun, karena permulaan ayat ini manerangkan bagaimana seharusnya sifat-sifat orang mukmin yang menyebabkan keberuntungan mereka di akhirat dan ketenteraman jiwa mereka di dunia. Demikian tingginya sifat-sifat itu, hingga ia telah menjadi akhlak bagi Nabi Muhammad s.a.w.

Teks Surat Al Mu’minun Latin

 1. qad aflaha almu/minuuna
 1. alladziina hum fii shalaatihim khaasyi’uuna
 1. waalladziina hum ‘ani allaghwi mu’ridhuuna
 1. waalladziina hum lilzzakaati faa’iluuna
 1. waalladziina hum lifuruujihim haafizhuuna
 1. illaa ‘alaa azwaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa-innahum ghayru maluumiina
 1. famani ibtaghaa waraa-a dzaalika faulaa-ika humu al’aaduuna
 1. waalladziina hum li-amaanaatihim wa’ahdihim raa’uuna
 1. waalladziina hum ‘alaa shalawaatihim yuhaafizhuuna
 1. ulaa-ika humu alwaaritsuuna
 1. alladziina yaritsuuna alfirdawsa hum fiihaa khaaliduuna
 1. walaqad khalaqnaa al-insaana min sulaalatin min thiinin
 1. tsumma ja’alnaahu nuthfatan fii qaraarin makiinin
 1. tsumma khalaqnaa alnnuthfata ‘alaqatan fakhalaqnaa al’alaqata mudhghatan fakhalaqnaa almudhghata ‘izhaaman fakasawnaa al’izhaama lahman tsumma ansya/naahu khalqan aakhara fatabaaraka allaahu ahsanu alkhaaliqiina
 1. tsumma innakum ba’da dzaalika lamayyituuna
 1. tsumma innakum yawma alqiyaamati tub’atsuuna
 1. walaqad khalaqnaa fawqakum sab’a tharaa-iqa wamaa kunnaa ‘ani alkhalqi ghaafiliina
 1. wa-anzalnaa mina alssamaa-i maa-an biqadarin fa-askannaahu fii al-ardhi wa-innaa ‘alaa dzahaabin bihi laqaadiruuna
 1. fa-ansya/naa lakum bihi jannaatin min nakhiilin wa-a’naabin lakum fiihaa fawaakihu katsiiratun waminhaa ta/kuluuna
 1. wasyajaratan takhruju min thuuri saynaa-a tanbutu bialdduhni washibghin lilaakiliina
 1. wa-inna lakum fii al-an’aami la’ibratan nusqiikum mimmaa fii buthuunihaa walakum fiihaa manaafi’u katsiiratun waminhaa ta/kuluuna
 1. wa’alayhaa wa’alaa alfulki tuhmaluuna
 1. walaqad arsalnaa nuuhan ilaa qawmihi faqaala yaa qawmi u’buduu allaaha maa lakum min ilaahin ghayruhu afalaa tattaquuna
 1. faqaala almalau alladziina kafaruu min qawmihi maa haadzaa illaa basyarun mitslukum yuriidu an yatafadhdhala ‘alaykum walaw syaa-a allaahu la-anzala malaa-ikatan maa sami’naa bihaadzaa fii aabaa-inaa al-awwaliina
 1. in huwa illaa rajulun bihi jinnatun fatarabbashuu bihi hattaa hiinin
 1. qaala rabbi unshurnii bimaa kadzdzabuuni
 1. fa-awhaynaa ilayhi ani ishna’i alfulka bi-a’yuninaa wawahyinaa fa-idzaa jaa-a amrunaa wafaara alttannuuru fausluk fiihaa min kullin zawjayni itsnayni wa-ahlaka illaa man sabaqa ‘alayhi alqawlu minhum walaa tukhaathibnii fii alladziina zhalamuu innahum mughraquuna
 1. fa-idzaa istawayta anta waman ma’aka ‘alaa alfulki faquli alhamdu lillaahi alladzii najjaanaa mina alqawmi alzhzhaalimiina
 1. waqul rabbi anzilnii munzalan mubaarakan wa-anta khayru almunziliina
 1. inna fii dzaalika laaayaatin wa-in kunnaa lamubtaliina
 1. tsumma ansya/naa min ba’dihim qarnan aakhariina
 1. fa-arsalnaa fiihim rasuulan minhum ani u’buduu allaaha maa lakum min ilaahin ghayruhu afalaa tattaquuna
 1. waqaala almalau min qawmihi alladziina kafaruu wakadzdzabuu biliqaa-i al-aakhirati wa-atrafnaahum fii alhayaati alddunyaa maa haadzaa illaa basyarun mitslukum ya/kulu mimmaa ta/kuluuna minhu wayasyrabu mimmaa tasyrabuuna
 1. wala-in atha’tum basyaran mitslakum innakum idzan lakhaasiruuna
 1. aya’idukum annakum idzaa mittum wakuntum turaaban wa’izhaaman annakum mukhrajuuna
 1. hayhaata hayhaata limaa tuu’aduuna
 1. in hiya illaa hayaatunaa alddunyaa namuutu wanahyaa wamaa nahnu bimab’uutsiina
 1. in huwa illaa rajulun iftaraa ‘alaa allaahi kadziban wamaa nahnu lahu bimu/miniina
 1. qaala rabbi unshurnii bimaa kadzdzabuuni
 1. qaala ‘ammaa qaliilin layushbihunna naadimiina
 1. fa-akhadzat-humu alshshayhatu bialhaqqi faja’alnaahum ghutsaa-an fabu’dan lilqawmi alzhzhaalimiina
 1. tsumma ansya/naa min ba’dihim quruunan aakhariina
 1. maa tasbiqu min ummatin ajalahaa wamaa yasta/khiruuna
 1. tsumma arsalnaa rusulanaa tatraa kulla maa jaa-a ummatan rasuuluhaa kadzdzabuuhu fa-atba’naa ba’dhahum ba’dhan waja’alnaahum ahaadiitsa fabu’dan liqawmin laa yu/minuuna
 1. tsumma arsalnaa muusaa wa-akhaahu haaruuna bi-aayaatinaa wasulthaanin mubiinin
 1. ilaa fir’awna wamala-ihi faistakbaruu wakaanuu qawman ‘aaliina
 1. faqaaluu anu/minu libasyarayni mitslinaa waqawmuhumaa lanaa ‘aabiduuna
 1. fakadzdzabuuhumaa fakaanuu mina almuhlakiina
 1. walaqad aataynaa muusaa alkitaaba la’allahum yahtaduuna
 1. waja’alnaa ibna maryama waummahu aayatan waaawaynaahumaa ilaa rabwatin dzaati qaraarin wama’iinin
 1. yaa ayyuhaa alrrusulu kuluu mina alththhayyibaati wai’maluu shaalihan innii bimaa ta’maluuna ‘aliimun
 1. wa-inna haadzihi ummatukum ummatan waahidatan wa-anaa rabbukum faittaquuni
 1. fataqaththha’uu amrahum baynahum zuburan kullu hizbin bimaa ladayhim farihuuna
 1. fadzarhum fii ghamratihim hattaa hiinin
 1. ayahsabuuna annamaa numidduhum bihi min maalin wabaniina
 1. nusaari’u lahum fii alkhayraati bal laa yasy’uruuna
 1. inna alladziina hum min khasyyati rabbihim musyfiquuna
 1. waalladziina hum bi-aayaati rabbihim yu/minuuna
 1. waalladziina hum birabbihim laa yusyrikuuna
 1. waalladziina yu/tuuna maa aataw waquluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raaji’uuna
 1. ulaa-ika yusaari’uuna fii alkhayraati wah
 1. walaa nukallifu nafsan illaa wus’ahaa waladaynaa kitaabun yanthiqu bialhaqqi wahum laa yuzhlamuuna
 1. bal quluubuhum fii ghamratin min haadzaa walahum a’maalun min duuni dzaalika hum lahaa ‘aamiluuna
 1. hattaa idzaa akhadznaa mutrafiihim bial’adzaabi idzaa hum yaj-aruuna
 1. laa taj-aruu alyawma innakum minnaa laa tunsharuuna
 1. qad kaanat aayaatii tutlaa ‘alaykum fakuntum ‘alaa a’qaabikum tankishuuna
 1. mustakbiriina bihi saamiran tahjuruuna
 1. afalam yaddabbaruu alqawla am jaa-ahum maa lam ya/ti aabaa-ahumu al-awwaliina
 1. am lam ya’rifuu rasuulahum fahum lahu munkiruuna
 1. am yaquuluuna bihi jinnatun bal jaa-ahum bialhaqqi wa-aktsaruhum lilhaqqi kaarihuuna
 1. walawi ittaba’a alhaqqu ahwaa-ahum lafasadati alssamaawaatu waal-ardhu waman fiihinna bal ataynaahum bidzikrihim fahum ‘an dzikrihim mu’ridhuuna
 1. am tas-aluhum kharjan fakharaaju rabbika khayrun wahuwa khayru alrraaziqiina
 1. wa-innaka latad’uuhum ilaa shiraathin mustaqiimin
 1. wa-inna alladziina laa yu/minuuna bial-aakhirati ‘ani alshshiraathi lanaakibuuna
 1. walaw rahimnaahum wakasyafnaa maa bihim min dhurrin lalajjuu fii thughyaanihim ya’mahuuna
 1. walaqad akhadznaahum bial’adzaabi famaa istakaanuu lirabbihim wamaa yatadharra’uuna
 1. hattaa idzaa fatahnaa ‘alayhim baaban dzaa ‘adzaabin syadiidin idzaa hum fiihi mublisuuna
 1. wahuwa alladzii ansya-a lakumu alssam’a waal-abshaara waal-af-idata qaliilan maa tasykuruuna
 1. wahuwa alladzii dzara-akum fii al-ardhi wa-ilayhi tuhsyaruuna
 1. wahuwa alladzii yuhyii wayumiitu walahu ikhtilaafu allayli waalnnahaari afalaa ta’qiluuna
 1. bal qaaluu mitsla maa qaala al-awwaluuna
 1. qaaluu a-idzaa mitnaa wakunnaa turaaban wa’izhaaman a-innaa lamab’uutsuuna
 1. laqad wu’idnaa nahnu waaabaaunaa haadzaa min qablu in haadzaa illaa asaathiiru al-awwaliina
 1. qul limani al-ardhu waman fiihaa in kuntum ta’lamuuna
 1. sayaquuluuna lillaahi qul afalaa tadzakkaruuna
 1. qul man rabbu alssamaawaati alssab’i warabbu al’arsyi al’azhiimi
 1. sayaquuluuna lillaahi qul afalaa tattaquuna
 1. qul man biyadihi malakuutu kulli syay-in wahuwa yujiiru walaa yujaaru ‘alayhi in kuntum ta’lamuuna
 1. sayaquuluuna lillaahi qul fa-annaa tusharuuna
 1. bal ataynaahum bialhaqqi wa-innahum lakaadzibuuna
 1. maa ittakhadza allaahu min waladin wamaa kaana ma’ahu min ilaahin idzan ladzahaba kullu ilaahin bimaa khalaqa wala’alaa ba’dhuhum ‘alaa ba’dhin subhaana allaahi ‘ammaa yashifuuna
 1. ‘aalimi alghaybi waalsysyahaadati fata’aalaa ‘ammaa yusyrikuuna
 1. qul rabbi immaa turiyannii maa yuu’aduuna
 1. rabbi falaa taj’alnii fii alqawmi alzhzhaalimiina
 1. wa-innaa ‘alaa an nuriyaka maa na’iduhum laqaadiruuna
 1. idfa’ biallatii hiya ahsanu alssayyi-ata nahnu a’lamu bimaa yashifuuna
 1. waqul rabbi a’uudzu bika min hamazaati alsysyayaathiini
 1. wa-a’uudzu bika rabbi an yahduruuni
 1. hattaa idzaa jaa-a ahadahumu almawtu qaala rabbi irji’uuni
 1. la’allii a’malu shaalihan fiimaa taraktu kallaa innahaa kalimatun huwa qaa-iluhaa wamin waraa-ihim barzakhun ilaa yawmi yub’atsuuna
 1. fa-idzaa nufikha fii alshshuuri falaa ansaaba baynahum yawma-idzin walaa yatasaa-aluuna
 1. faman tsaqulat mawaaziinuhu faulaa-ika humu almuflihuuna
 1. waman khaffat mawaaziinuhu faulaa-ika alladziina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduuna
 1. talfahu wujuuhahumu alnnaaru wahum fiihaa kaalihuuna
 1. alam takun aayaatii tutlaa ‘alaykum fakuntum bihaa tukadzdzibuuna
 1. qaaluu rabbanaa ghalabat ‘alaynaa syiqwatunaa wakunnaa qawman daalliina
 1. rabbanaa akhrijnaa minhaa fa-in ‘udnaa fa-innaa zhaalimuuna
 1. qaala ikhsauu fiihaa walaa tukallimuuni
 1. innahu kaana fariiqun min ‘ibaadii yaquuluuna rabbanaa aamannaa faighfir lanaa wairhamnaa wa-anta khayru alrraahimiina
 1. faittakhadztumuuhum sikhriyyan hattaa ansawkum dzikrii wakuntum minhum tadhakuuna
 1. innii jazaytuhumu alyawma bimaa shabaruu annahum humu alfaa-izuuna
 1. qaala kam labitstum fii al-ardhi ‘adada siniina
 1. qaaluu labitsnaa yawman aw ba’dha yawmin fais-ali al’aaddiina
 1. qaala in labitstum illaa qaliilan law annakum kuntum ta’lamuuna
 1. afahasibtum annamaa khalaqnaakum ‘abatsan wa-annakum ilaynaa laa turja’uuna
 1. fata’aalaa allaahu almaliku alhaqqu laa ilaaha illaa huwa rabbu al’arsyi alkariimi
 1. waman yad’u ma’a allaahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi fa-innamaa hisaabuhu ‘inda rabbihi innahu laa yuflihu alkaafiruuna
 1. waqul rabbi ighfir wairham wa-anta khayru alrraahimiina
Advertisement

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Teks Surat Al Mu’minun Latin"

Posting Komentar