Teks Surat Ash Shaaffat Latin

Advertisement
Teks Surat Ash Shaaffat Latin - Surat Ash Shaaffaat adalah surat yang terdiri atas 182 ayat termasuk golongan surat Makkiyyah diturunkan sesudah surat Al An'aam. Dinamai dengan Ash Shaaffaat (yang bershaf-shaf) ada hubungannya dengan perkataan Ash Shaaffaat yang terletak pada ayat permulaan surat ini yang mengemukakan bagaimana para malaikat yang berbaris di hadapan Tuhannya yang bersih jiwanya, tidak dapat digoda oleh syaitan. Hal ini hendaklah menjadi i'tibar bagi manusia dalam menghambakan dirinya kepada Allah.

Teks Surat Ash Shaaffat Latin

 1. waalshshaaffaati shaffaan
 1. faalzzaajiraati zajraan
 1. faalttaaliyaati dzikraan
 1. inna ilaahakum lawaahidun
 1. rabbu alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa warabbu almasyaariqi
 1. innaa zayyannaa alssamaa-a alddunyaa biziinatin alkawaakibi
 1. wahifzhan min kulli syaythaanin maaridin
 1. laa yassamma’uuna ilaa almala-i al-a’laa wayuqdzafuuna min kulli jaanibin
 1. duhuuran walahum ‘adzaabun waasibun
 1. illaa man khathifa alkhathfata fa-atba’ahu syihaabun tsaaqibun
 1. faistaftihim ahum asyaddu khalqan am man khalaqnaa innaa khalaqnaahum min thiinin laazibin
 1. bal ‘ajibta wayaskharuuna
 1. wa-idzaa dzukkiruu laa yadzkuruuna
 1. wa-idzaa ra-aw aayatan yastaskhiruuna
 1. waqaaluu in haadzaa illaa sihrun mubiinun
 1. a-idzaa mitnaa wakunnaa turaaban wa’izhaaman a-innaa lamab’uutsuuna
 1. awa aabaaunaa al-awwaluuna
 1. qul na’am wa-antum daakhiruuna
 1. fa-innamaa hiya zajratun waahidatun fa-idzaa hum yanzhuruuna
 1. waqaaluu yaa waylanaa haadzaa yawmu alddiini
 1. haadzaa yawmu alfashli alladzii kuntum bihi tukadzdzibuuna
 1. uhsyuruu alladziina zhalamuu wa-azwaajahum wamaa kaanuu ya’buduuna
 1. min duuni allaahi faihduuhum ilaa shiraathi aljahiimi
 1. waqifuuhum innahum masuuluuna
 1. maa lakum laa tanaasaruuna
 1. bal humu alyawma mustaslimuuna
 1. wa-aqbala ba’dhuhum ‘alaa ba’dhin yatasaa-aluuna
 1. qaaluu innakum kuntum ta/tuunanaa ‘ani alyamiini
 1. qaaluu bal lam takuunuu mu/miniina
 1. wamaa kaana lanaa ‘alaykum min shulthaanin bal kuntum qawman thaaghiina
 1. fahaqqa ‘alaynaa qawlu rabbinaa innaa ladzaa-iquuna
 1. fa-aghwaynaakum innaa kunnaa ghaawiina
 1. fa-innahum yawma-idzin fii al’adzaabi musytarikuuna
 1. innaa kadzaalika naf’alu bialmujrimiina
 1. innahum kaanuu idzaa qiila lahum laa ilaaha illaa allaahu yastakbiruuna
 1. wayaquuluuna a-innaa lataarikuu aalihatinaa lisyaa’irin majnuunin
 1. bal jaa-a bialhaqqi washaddaqa almursaliina
 1. innakum ladzaa-iquu al’adzaabi al-aliimi
 1. wamaa tujzawna illaa maa kuntum ta’maluuna
 1. illaa ‘ibaada allaahi almukhlashiina
 1. ulaa-ika lahum rizqun ma’luumun
 1. fawaakihu wahum mukramuuna
 1. fii jannaati alnna’iimi
 1. ‘alaa sururin mutaqaabiliina
 1. yuthaafu ‘alayhim bika/sin min ma’iinin
 1. baydhaa-a ladzdzatin lilsysyaaribiina
 1. laa fiihaa ghawlun walaa hum ‘anhaa yunzafuuna
 1. wa’indahum qaasiraatu alththharfi ‘iinun
 1. ka-annahunna baydhun maknuunun
 1. fa-aqbala ba’dhuhum ‘alaa ba’dhin yatasaa-aluuna
 1. qaala qaa-ilun minhum innii kaana lii qariinun
 1. yaquulu a-innaka lamina almushaddiqiina
 1. a-idzaa mitnaa wakunnaa turaaban wa’izhaaman a-innaa lamadiinuuna
 1. qaala hal antum muththhali’uuna
 1. faiththhala’a faraaahu fii sawaa-i aljahiimi
 1. qaala taallaahi in kidta laturdiini
 1. walawlaa ni’matu rabbii lakuntu mina almuhdariina
 1. afamaa nahnu bimayyitiina
 1. illaa mawtatanaa al-uulaa wamaa nahnu bimu’adzdzabiina
 1. inna haadzaa lahuwa alfawzu al’azhiimu
 1. limitsli haadzaa falya’mali al’aamiluuna
 1. adzaalika khayrun nuzulan am syajaratu alzzaqquumi
 1. innaa ja’alnaahaa fitnatan lilzhzhaalimiina
 1. innahaa syajaratun takhruju fii ashli aljahiimi
 1. thal’uhaa ka-annahu ruuusu alsysyayaathiini
 1. fa-innahum laaakiluuna minhaa famaali-uuna minhaa albuthuuna
 1. tsumma inna lahum ‘alayhaa lasyawban min hamiimin
 1. tsumma inna marji’ahum la-ilaa aljahiimi
 1. innahum alfaw aabaa-ahum daalliina
 1. fahum ‘alaa aatsaarihim yuhra’uuna
 1. walaqad dhalla qablahum aktsaru al-awwaliina
 1. walaqad arsalnaa fiihim mundziriina
 1. faunzhur kayfa kaana ‘aaqibatu almundzariina
 1. illaa ‘ibaada allaahi almukhlashiina
 1. walaqad naadaanaa nuuhun falani’ma almujiibuuna
 1. wanajjaynaahu wa-ahlahu mina alkarbi al’azhiimi
 1. waja’alnaa dzurriyyatahu humu albaaqiina
 1. wataraknaa ‘alayhi fii al-aakhiriina
 1. salaamun ‘alaa nuuhin fii al’aalamiina
 1. innaa kadzaalika najzii almuhsiniina
 1. innahu min ‘ibaadinaa almu/miniina
 1. tsumma aghraqnaa al-aakhariina
 1. wa-inna min syii’atihi la-ibraahiima
 1. idz jaa-a rabbahu biqalbin saliimin
 1. idz qaala li-abiihi waqawmihi maatsaa ta’buduuna
 1. a-ifkan aalihatan duuna allaahi turiiduuna
 1. famaa zhannukum birabbi al’aalamiina
 1. fanazhara nazhratan fii alnnujuumi
 1. faqaala innii saqiimun
 1. fatawallaw ‘anhu mudbiriina
 1. faraagha ilaa aalihatihim faqaala alaa ta/kuluuna
 1. maa lakum laa tanthiquuna
 1. faraagha ‘alayhim dharban bialyamiini
 1. fa-aqbaluu ilayhi yaziffuuna
 1. qaala ata’buduuna maa tanhituuna
 1. waallaahu khalaqakum wamaa ta’maluuna
 1. qaaluu ibnuu lahu bunyaanan fa-alquuhu fii aljahiimi
 1. fa-araaduu bihi kaydan faja’alnaahumu al-asfaliina
 1. waqaala innii dzaahibun ilaa rabbii sayahdiini
 1. rabbi hab lii mina alshshaalihiina
 1. fabasysyarnaahu bighulaamin haliimin
 1. falammaa balagha ma’ahu alssa’ya qaala yaa bunayya innii araa fii almanaami annii adzbahuka faunzhur maatsaa taraa qaala yaa abati if’al maa tu/maru satajidunii in syaa-a allaahu mina alshshaabiriina
 1. falammaa aslamaa watallahu liljabiini
 1. wanaadaynaahu an yaa ibraahiimu
 1. qad shaddaqta alrru/yaa innaa kadzaalika najzii almuhsiniina
 1. inna haadzaa lahuwa albalaau almubiinu
 1. wafadaynaahu bidzibhin ‘azhiimin
 1. wataraknaa ‘alayhi fii al-aakhiriina
 1. salaamun ‘alaa ibraahiima
 1. kadzaalika najzii almuhsiniina
 1. innahu min ‘ibaadinaa almu/miniina
 1. wabasysyarnaahu bi-ishaaqa nabiyyan mina alshshaalihiina
 1. wabaaraknaa ‘alayhi wa’alaa ishaaqa wamin dzurriyyatihimaa muhsinun wazhaalimun linafsihi mubiinun
 1. walaqad manannaa ‘alaa muusaa wahaaruuna
 1. wanajjaynaahumaa waqawmahumaa mina alkarbi al’azhiimi
 1. wanasharnaahum fakaanuu humu alghaalibiina
 1. waaataynaahumaa alkitaaba almustabiina
 1. wahadaynaahumaa alshshiraatha almustaqiima
 1. wataraknaa ‘alayhimaa fii al-aakhiriina
 1. salaamun ‘alaa muusaa wahaaruuna
 1. innaa kadzaalika najzii almuhsiniina
 1. innahumaa min ‘ibaadinaa almu/miniina
 1. wa-inna ilyaasa lamina almursaliina
 1. idz qaala liqawmihi alaa tattaquuna
 1. atad’uuna ba’lan watadzaruuna ahsana alkhaaliqiina
 1. allaaha rabbakum warabba aabaa-ikumu al-awwaliina
 1. fakadzdzabuuhu fa-innahum lamuhdaruuna
 1. illaa ‘ibaada allaahi almukhlashiina
 1. wataraknaa ‘alayhi fii al-aakhiriina
 1. salaamun ‘alaa il yaasiina
 1. innaa kadzaalika najzii almuhsiniina
 1. innahu min ‘ibaadinaa almu/miniina
 1. wa-inna luuthan lamina almursaliina
 1. idz najjaynaahu wa-ahlahu ajma’iina
 1. illaa ‘ajuuzan fii alghaabiriina
 1. tsumma dammarnaa al-aakhariina
 1. wa-innakum latamurruuna ‘alayhim mushbihiina
 1. wabiallayli afalaa ta’qiluuna
 1. wa-inna yuunusa lamina almursaliina
 1. idz abaqa ilaa alfulki almasyhuuni
 1. fasaahama fakaana mina almudhadhiina
 1. failtaqamahu alhuutu wahuwa muliimun
 1. falawlaa annahu kaana mina almusabbihiina
 1. lalabitsa fii bathnihi ilaa yawmi yub’atsuuna
 1. fanabadznaahu bial’araa-i wahuwa saqiimun
 1. wa-anbatnaa ‘alayhi syajaratan min yaqthiinin
 1. wa-arsalnaahu ilaa mi-ati alfin aw yaziiduuna
 1. faaamanuu famatta’naahum ilaa hiinin
 1. faistaftihim alirabbika albanaatu walahumu albanuuna
 1. am khalaqnaa almalaa-ikata inaatsan wahum syaahiduuna
 1. alaa innahum min ifkihim layaquuluuna
 1. walada allaahu wa-innahum lakaadzibuuna
 1. asthafaa albanaati ‘alaa albaniina
 1. maa lakum kayfa tahkumuuna
 1. afalaa tadzakkaruuna
 1. am lakum sulthaanun mubiinun
 1. fa/tuu bikitaabikum in kuntum shaadiqiina
 1. waja’aluu baynahu wabayna aljinnati nasaban walaqad ‘alimati aljinnatu innahum lamuhdaruuna
 1. subhaana allaahi ‘ammaa yashifuuna
 1. illaa ‘ibaada allaahi almukhlashiina
 1. fa-innakum wamaa ta’buduuna
 1. maa antum ‘alayhi bifaatiniina
 1. illaa man huwa shaali aljahiimi
 1. wamaa minnaa illaa lahu maqaamun ma’luumun
 1. wa-innaa lanahnu alshshaaffuuna
 1. wa-innaa lanahnu almusabbihuuna
 1. wa-in kaanuu layaquuluuna
 1. law anna ‘indanaa dzikran mina al-awwaliina
 1. lakunnaa ‘ibaada allaahi almukhlashiina
 1. fakafaruu bihi fasawfa ya’lamuuna
 1. walaqad sabaqat kalimatunaa li’ibaadinaa almursaliina
 1. innahum lahumu almanshuuruuna
 1. wa-inna jundanaa lahumu alghaalibuuna
 1. fatawalla ‘anhum hattaa hiinin
 1. wa-abshirhum fasawfa yubshiruuna
 1. afabi’adzaabinaa yasta’jiluuna
 1. fa-idzaa nazala bisaahatihim fasaa-a shabaahu almundzariina
 1. watawalla ‘anhum hattaa hiinin
 1. wa-abshir fasawfa yubshiruuna
 1. subhaana rabbika rabbi al’izzati ‘ammaa yashifuuna
 1. wasalaamun ‘alaa almursaliina
 1. waalhamdu lillaahi rabbi al’aalamiina
Advertisement

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Teks Surat Ash Shaaffat Latin"

Posting Komentar