Teks Surat Maryam Latin

Advertisement
Teks Surat Maryam Latin - Surat Maryam adalah surat yang terdiri atas 98 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, karena hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad s.a.w. hijrah ke Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat beliau hijrah ke negeri Habsyi. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib membacakan permulaan surat Maryam ini kepada raja Najasyi dan pengikut-pengikutnya di waktu ia ikut hijrah bersama-sama sahabat-sahabat yang lain ke negeri Habsyi.

Surat ini dinamai Maryam, karena surat ini mengandung kisah Maryam, ibu Nabi Isa a.s. yang serba ajaib, yaitu melahirkan puteranya lsa a.s., sedang ia sebelumnya belum pernah dikawini atau dicampuri oleh seorang laki-laki pun. Kelahiran Isa a.s. tanpa bapa, merupakan suatu bukti kekuasaan Allah s.w.t. Pengutaraan kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surat ini, diawali dengan kisah kejadian yang luar biasa dan ajaib pula, yaitu dikabulkannya doa Zakaria a.s. oleh Allah s.w.t., agar beliau dianugerahi seorang putera sebagai pewaris dan pelanjut cita-cita dan kepercayaan beliau, sedang usia beliau sudah sangat tua dan isteri beliau seorang yang mandul yang menurut ukuran ilmu biologi tidak mungkin akan terjadi.

Teks Surat Maryam Latin

 1. kaaf-haa-yaa-‘ayn-shaad
 1. dzikru rahmati rabbika ‘abdahu zakariyyaa
 1. idz naadaa rabbahu nidaa-an khafiyyaan
 1. qaala rabbi innii wahana al’azhmu minnii waisyta’ala alrra/su syayban walam akun bidu’aa-ika rabbi syaqiyyaan
 1. wa-innii khiftu almawaaliya min waraa-ii wakaanati imra-atii ‘aaqiran fahab lii min ladunka waliyyaan
 1. yaritsunii wayaritsu min aali ya’quuba waij’alhu rabbi radhiyyaan
 1. yaa zakariyyaa innaa nubasysyiruka bighulaamin ismuhu yahyaa lam naj’al lahu min qablu samiyyaan
 1. qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun wakaanati imra-atii ‘aaqiran waqad balaghtu mina alkibari ‘itiyyaan
 1. qaala kadzaalika qaala rabbuka huwa ‘alayya hayyinun waqad khalaqtuka min qablu walam taku syay-aan
 1. qaala rabbi ij’al lii aayatan qaala aayatuka allaa tukallima alnnaasa tsalaatsa layaalin sawiyyaan
 1. fakharaja ‘alaa qawmihi mina almihraabi fa-awhaa ilayhim an sabbihuu bukratan wa’asyiyyaan
 1. yaa yahyaa khudzi alkitaaba biquwwatin waaataynaahu alhukma shabiyyaan
 1. wahanaanan min ladunnaa wazakaatan wakaana taqiyyaan
 1. wabarran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran ‘ashiyyaan
 1. wasalaamun ‘alayhi yawma wulida wayawma yamuutu wayawma yub’atsu hayyaan
 1. waudzkur fii alkitaabi maryama idzi intabadzat min ahlihaa makaanan syarqiyyaan
 1. faittakhadzat min duunihim hijaaban fa-arsalnaa ilayhaa ruuhanaa fatamatstsala lahaa basyaran sawiyyaan
 1. qaalat innii a’uudzu bialrrahmaani minka in kunta taqiyyaan
 1. qaala innamaa anaa rasuulu rabbiki li-ahaba laki ghulaaman zakiyyaan
 1. qaalat annaa yakuunu lii ghulaamun walam yamsasnii basyarun walam aku baghiyyaan
 1. qaala kadzaaliki qaala rabbuki huwa ‘alayya hayyinun walinaj’alahu aayatan lilnnaasi warahmatan minnaa wakaana amran maqdhiyyaan
 1. fahamalat-hu faintabadzat bihi makaanan qashiyyaan
 1. fa-ajaa-ahaa almakhaadu ilaa jidz’i alnnakhlati qaalat yaa laytanii mittu qabla haadzaa wakuntu nasyan mansiyyaan
 1. fanaadaahaa min tahtihaa allaa tahzanii qad ja’ala rabbuki tahtaki sariyyaan
 1. wahuzzii ilayki bijidz’i alnnakhlati tusaaqith ‘alayki ruthaban janiyyaan
 1. fakulii waisyrabii waqarrii ‘aynan fa-immaa tarayinna mina albasyari ahadan faquulii innii nadzartu lilrrahmaani shawman falan ukallima alyawma insiyyaan
 1. fa-atat bihi qawmahaa tahmiluhu qaaluu yaa maryamu laqad ji/ti syay-an fariyyaan
 1. yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra-a saw-in wamaa kaanat ummuki baghiyyaan
 1. fa-asyaarat ilayhi qaaluu kayfa nukallimu man kaana fii almahdi shabiyyaan
 1. qaala innii ‘abdu allaahi aataaniya alkitaaba waja’alanii nabiyyaan
 1. waja’alanii mubaarakan aynamaa kuntu wa-awshaanii bialshshalaati waalzzakaati maa dumtu hayyaan
 1. wabarran biwaalidatii walam yaj’alnii jabbaaran syaqiyyaan
 1. waalssalaamu ‘alayya yawma wulidtu wayawma amuutu wayawma ub’atsu hayyaan
 1. dzaalika ‘iisaa ibnu maryama qawla alhaqqi alladzii fiihi yamtaruuna
 1. maa kaana lillaahi an yattakhidza min waladin subhaanahu idzaa qadaa amran fa-innamaa yaquulu lahu kun fayakuunu
 1. wa-inna allaaha rabbii warabbukum fau’buduuhu haadzaa shiraathun mustaqiimun
 1. faikhtalafa al-ahzaabu min baynihim fawaylun lilladziina kafaruu min masyhadi yawmin ‘azhiimin
 1. asmi’ bihim wa-abshir yawma ya/tuunanaa laakini alzhzhaalimuuna alyawma fii dhalaalin mubiinin
 1. wa-andzirhum yawma alhasrati idz qudhiya al-amru wahum fii ghaflatin wahum laa yu/minuuna
 1. innaa nahnu naritsu al-ardha waman ‘alayhaa wa-ilaynaa yurja’uuna
 1. waudzkur fii alkitaabi ibraahiima innahu kaana shiddiiqan nabiyyaan
 1. idz qaala li-abiihi yaa abati lima ta’budu maa laa yasma’u walaa yubshiru walaa yughnii ‘anka syay-aan
 1. yaa abati innii qad jaa-anii mina al’ilmi maa lam ya/tika faittabi’nii ahdika shiraathan sawiyyaan
 1. yaa abati laa ta’budi alsysyaythaana inna alsysyaythaana kaana lilrrahmaani ‘ashiyyaan
 1. yaa abati innii akhaafu an yamassaka ‘adzaabun mina alrrahmaani fatakuuna lilsysyyathaani waliyyaan
 1. qaala araaghibun anta ‘an aalihatii yaa ibraahiimu la-in lam tantahi la-arjumannaka wauhjurnii maliyyaan
 1. qaala salaamun ‘alayka sa-astaghfiru laka rabbii innahu kaana bii hafiyyaan
 1. wa-a’tazilukum wamaa tad’uuna min duuni allaahi wa-ad’uu rabbii ‘asaa allaa akuuna bidu’aa-i rabbii syaqiyyaan
 1. falammaa i’tazalahum wamaa ya’buduuna min duuni allaahi wahabnaa lahu ishaaqa waya’quuba wakullan ja’alnaa nabiyyaan
 1. wawahabnaa lahum min rahmatinaa waja’alnaa lahum lisaana shidqin ‘aliyyaan
 1. waudzkur fii alkitaabi muusaa innahu kaana mukhlashan wakaana rasuulan nabiyyaan
 1. wanaadaynaahu min jaanibi alththhuuri al-aymani waqarrabnaahu najiyyaan
 1. wawahabnaa lahu min rahmatinaa akhaahu haaruuna nabiyyaan
 1. waudzkur fii alkitaabi ismaa’iila innahu kaana shaadiqa alwa’di wakaana rasuulan nabiyyaan
 1. wakaana ya/muru ahlahu bialshshalaati waalzzakaati wakaana ‘inda rabbihi mardhiyyaan
 1. waudzkur fii alkitaabi idriisa innahu kaana shiddiiqan nabiyyaan
 1. warafa’naahu makaanan ‘aliyyaan
 1. ulaa-ika alladziina an’ama allaahu ‘alayhim mina alnnabiyyiina min dzurriyyati aadama wamimman hamalnaa ma’a nuuhin wamin dzurriyyati ibraahiima wa-israa-iila wamimman hadaynaa waijtabaynaa idzaa tutlaa ‘alayhim aayaatu alrrahmaani kharruu sujjadan wabukiyyaan
 1. fakhalafa min ba’dihim khalfun adaa’uu alshshalaata waittaba’uu alsysyahawaati fasawfa yalqawna ghayyaan
 1. illaa man taaba waaamana wa’amila shaalihan faulaa-ika yadkhuluuna aljannata walaa yuzhlamuuna syay-aan
 1. jannaati ‘adnin allatii wa’ada alrrahmaanu ‘ibaadahu bialghaybi innahu kaana wa’duhu ma/tiyyaan
 1. laa yasma’uuna fiihaa laghwan illaa salaaman walahum rizquhum fiihaa bukratan wa’asyiyyaan
 1. tilka aljannatu allatii nuuritsu min ‘ibaadinaa man kaana taqiyyaan
 1. wamaa natanazzalu illaa bi-amri rabbika lahu maa bayna aydiinaa wamaa khalfanaa wamaa bayna dzaalika wamaa kaana rabbuka nasiyyaan
 1. rabbu alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa fau’budhu waisthabir li’ibaadatihi hal ta’lamu lahu samiyyaan
 1. wayaquulu al-insaanu a-idzaa maa mittu lasawfa ukhraju hayyaan
 1. awa laa yadzkuru al-insaanu annaa khalaqnaahu min qablu walam yaku syay-aan
 1. fawarabbika lanahsyurannahum waalsysyayaathiina tsumma lanuhdirannahum hawla jahannama jitsiyyaan
 1. tsumma lananzi’anna min kulli syii’atin ayyuhum asyaddu ‘alaa alrrahmaani ‘itiyyaan
 1. tsumma lanahnu a’lamu bialladziina hum awlaa bihaa shiliyyaan
 1. wa-in minkum illaa waariduhaa kaana ‘alaa rabbika hatman maqdhiyyaan
 1. tsumma nunajjii alladziina ittaqaw wanadzaru alzhzhaalimiina fiihaa jitsiyyaan
 1. wa-idzaa tutlaa ‘alayhim aayaatunaa bayyinaatin qaala alladziina kafaruu lilladziina aamanuu ayyu alfariiqayni khayrun maqaaman wa-ahsanu nadiyyaan
 1. wakam ahlaknaa qablahum min qarnin hum ahsanu atsaatsan wari/yaan
 1. qul man kaana fii aldhdhalaalati falyamdud lahu alrrahmaanu maddan hattaa idzaa ra-aw maa yuu’aduuna immaa al’adzaaba wa-immaa alssaa’ata fasaya’lamuuna man huwa syarrun makaanan wa-adh’afu jundaan
 1. wayaziidu allaahu alladziina ihtadaw hudan waalbaaqiyaatu alshshaalihaatu khayrun ‘inda rabbika tsawaaban wakhayrun maraddaan
 1. afara-ayta alladzii kafara bi-aayaatinaa waqaala lauutayanna maalan wawaladaan
 1. aththhala’a alghayba ami ittakhadza ‘inda alrrahmaani ‘ahdaan
 1. kallaa sanaktubu maa yaquulu wanamuddu lahu mina al’adzaabi maddaan
 1. wanaritsuhu maa yaquulu waya/tiinaa fardaan
 1. waittakhadzuu min duuni allaahi aalihatan liyakuunuu lahum ‘izzaan
 1. kallaa sayakfuruuna bi’ibaadatihim wayakuunuuna ‘alayhim dhiddaan
 1. alam tara annaa arsalnaa alsysyayaathiina ‘alaa alkaafiriina tauzzuhum azzaan
 1. falaa ta’jal ‘alayhim innamaa na’uddu lahum ‘addaan
 1. yawma nahsyuru almuttaqiina ilaa alrrahmaani wafdaan
 1. wanasuuqu almujrimiina ilaa jahannama wirdaan
 1. laa yamlikuuna alsysyafaa’ata illaa mani ittakhadza ‘inda alrrahmaani ‘ahdaan
 1. waqaaluu ittakhadza alrrahmaanu waladaan
 1. laqad ji/tum syay-an iddaan
 1. takaadu alssamaawaatu yatafaththharna minhu watansyaqqu al-ardhu watakhirru aljibaalu haddaan
 1. an da’aw lilrrahmaani waladaan
 1. wamaa yanbaghii lilrrahmaani an yattakhidza waladaan
 1. in kullu man fii alssamaawaati waal-ardhi illaa aatii alrrahmaani ‘abdaan
 1. laqad ahsaahum wa’addahum ‘addaan
 1. wakulluhum aatiihi yawma alqiyaamati fardaan
 1. inna alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati sayaj’alu lahumu alrrahmaanu wuddaan
 1. fa-innamaa yassarnaahu bilisaanika litubasysyira bihi almuttaqiina watundzira bihi qawman luddaan
 1. wakam ahlaknaa qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma’u lahum rikzaan
Advertisement

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Teks Surat Maryam Latin"

Posting Komentar