Teks Surat Thaahaa Latin

Advertisement
Teks Surat Thaahaa Latin - Surat Thaahaa adalah surat yang terdiri atas 135 ayat, diturunkan sesudah diturunkannya surat Maryam, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Surat ini dinamai Thaahaa, diambil dari perkataan yang berasal dan ayat pertama surat ini. Sebagaimana yang lazim terdapat pada surat-surat yang memakai huruf-huruf abjad pada permulaannya, di mana huruf tersebut seakan-akan merupakan pemberitahuan Allah kepada orang-orang yang membacanya, bahwa sesudah huruf itu akan dikemukakan hal-hal yang sangat penting diketahui, maka demikian pula halnya dengan ayat-ayat yang terdapat sesudah huruf thaahaa dalam surat ini. Allah menerangkan bahwa Al Quran merupakan peringatan bagi manusia, wahyu dari Allah, Pencipta semesta alam. Kemudian Allah menerangkan kisah beberapa orang nabi; akibat-akibat yang telah ada akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Allah dan orang-orang yang mengingkari-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.

Teks Surat Thaahaa Latin

 1. thaa-haa
 1. maa anzalnaa ‘alayka alqur-aana litasyqaa
 1. illaa tadzkiratan liman yakhsyaa
 1. tanziilan mimman khalaqa al-ardha waalssamaawaati al’ulaa
 1. alrrahmaanu ‘alaa al’arsyi istawaa
 1. lahu maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi wamaa baynahumaa wamaa tahta altstsaraa
 1. wa-in tajhar bialqawli fa-innahu ya’lamu alssirra wa-akhfaa
 1. allaahu laa ilaaha illaa huwa lahu al-asmaau alhusnaa
 1. wahal ataaka hadiitsu muusaa
 1. idz raaa naaran faqaala li-ahlihi umkutsuu innii aanastu naaran la’allii aatiikum minhaa biqabasin aw ajidu ‘alaa alnnaari hudaan
 1. falammaa ataahaa nuudiya yaa muusaa
 1. innii anaa rabbuka faikhla’ na’layka innaka bialwaadi almuqaddasi thuwaan
 1. wa-anaa ikhtartuka faistami’ limaa yuuhaa
 1. innanii anaa allaahu laa ilaaha illaa anaa fau’budnii wa-aqimi alshshalaata lidzikrii
 1. inna alssaa’ata aatiyatun akaadu ukhfiihaa litujzaa kullu nafsin bimaa tas’aa
 1. falaa yashuddannaka ‘anhaa man laa yu/minu bihaa waittaba’a hawaahu fatardaa
 1. wamaa tilka biyamiinika yaa muusaa
 1. qaala hiya ‘ashaaya atawakkau ‘alayhaa wa-ahusysyu bihaa ‘alaa ghanamii waliya fiihaa maaaribu ukhraa
 1. qaala alqihaa yaa muusaa
 1. fa-alqaahaa fa-idzaa hiya hayyatun tas’aa
 1. qaala khudzhaa walaa takhaf sanu’iiduhaa siiratahaa al-uulaa
 1. waudhmum yadaka ilaa janaahika takhruj baydhaa-a min ghayri suu-in aayatan ukhraa
 1. linuriyaka min aayaatinaa alkubraa
 1. idzhab ilaa fir’awna innahu thaghaa
 1. qaala rabbi isyrah lii shadrii
 1. wayassir lii amrii
 1. wauhlul ‘uqdatan min lisaanii
 1. yafqahuu qawlii
 1. Waj’allii waziiran min ahlii
 1. haaruuna akhii
 1. usydud bihi azrii
 1. wa-asyrik-hu fii amrii
 1. kay nusabbihaka katsiiraan
 1. wanadzkuraka katsiiraan
 1. innaka kunta binaa bashiiraan
 1. qaala qad uutiita su/laka yaa muusaa
 1. walaqad manannaa ‘alayka marratan ukhraa
 1. idz awhaynaa ilaa ummika maa yuuhaa
 1. ani iqdzifiihi fii alttaabuuti faiqdzifiihi fii alyammi falyulqihi alyammu bialssaahili ya/khudzhu ‘aduwwun lii wa’aduwwun lahu wa-alqaytu ‘alayka mahabbatan minnii walitushna’a ‘alaa ‘aynii
 1. idz tamsyii ukhtuka fataquulu hal adullukum ‘alaa man yakfuluhu faraja’naaka ilaa ummika kay taqarra ‘aynuhaa walaa tahzana waqatalta nafsan fanajjaynaaka mina alghammi wafatannaaka futuunan falabitsta siniina fii ahli madyana tsumma ji/ta ‘alaa qadarin yaa muusaa
 1. waisthana’tuka linafsii
 1. idzhab anta wa-akhuuka bi-aayaatii walaa taniyaa fii dzikrii
 1. idzhabaa ilaa fir’awna innahu thaghaa
 1. faquulaa lahu qawlan layyinan la’allahu yatadzakkaru aw yakhsyaa
 1. qaalaa rabbanaa innanaa nakhaafu an yafrutha ‘alaynaa aw an yathghaa
 1. qaala laa takhaafaa innanii ma’akumaa asma’u wa-araa
 1. fa/tiyaahu faquulaa innaa rasuulaa rabbika fa-arsil ma’anaa banii israa-iila walaa tu’adzdzibhum qad ji/naaka bi-aayatin min rabbika waalssalaamu ‘alaa mani ittaba’a alhudaa
 1. innaa qad uuhiya ilaynaa anna al’adzaaba ‘alaa man kadzdzaba watawallaa
 1. qaala faman rabbukumaa yaa muusaa
 1. qaala rabbunaa alladzii a’thaa kulla syay-in khalqahu tsumma hadaa
 1. qaala famaa baalu alquruuni al-uulaa
 1. qaala ‘ilmuhaa ‘inda rabbii fii kitaabin laa yadhillu rabbii walaa yansaa
 1. alladzii ja’ala lakumu al-ardha mahdan wasalaka lakum fiihaa subulan wa-anzala mina alssamaa-i maa-an fa-akhrajnaa bihi azwaajan min nabaatin syattaa
 1. kuluu wair’aw an’aamakum inna fii dzaalika laaayaatin li-ulii alnnuhaa
 1. minhaa khalaqnaakum wafiihaa nu’iidukum waminhaa nukhrijukum taaratan ukhraa
 1. walaqad araynaahu aayaatinaa kullahaa fakadzdzaba wa-abaa
 1. qaala aji/tanaa litukhrijanaa min ardhinaa bisihrika yaa muusaa
 1. falana/tiyannaka bisihrin mitslihi faij’al baynanaa wabaynaka maw’idan laa nukhlifuhu nahnu walaa anta makaanan suwaan
 1. qaala maw’idukum yawmu alzziinati wa-an yuhsyara alnnaasu dhuhaan
 1. fatawallaa fir’awnu fajama’a kaydahu tsumma ataa
 1. qaala lahum muusaa waylakum laa taftaruu ‘alaa allaahi kadziban fayushitakum bi’adzaabin waqad khaaba mani iftaraa
 1. fatanaaza’uu amrahum baynahum wa-asarruu alnnajwaa
 1. qaaluu in haadzaani lasaahiraani yuriidaani an yukhrijaakum min ardhikum bisihrihimaa wayadzhabaa bithariiqatikumu almutslaa
 1. fa-ajmi’uu kaydakum tsumma i/tuu shaffan waqad aflaha alyawma mani ista’laa
 1. qaaluu yaa muusaa immaa an tulqiya wa-immaa an nakuuna awwala man alqaa
 1. qaala bal alquu fa-idzaa hibaaluhum wa’ishiyyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annahaa tas’aa
 1. fa-awjasa fii nafsihi khiifatan muusaa
 1. qulnaa laa takhaf innaka anta al-a’laa
 1. wa-alqi maa fii yamiinika talqaf maa shana’uu innamaa shana’uu kaydu saahirin walaa yuflihu alssaahiru haytsu ataa
 1. faulqiya alssaharatu sujjadan qaaluu aamannaa birabbi haaruuna wamuusaa
 1. qaala aamantum lahu qabla an aadzana lakum innahu lakabiirukumu alladzii ‘allamakumu alssihra falauqaththhi’anna aydiyakum wa-arjulakum min khilaafin walaushallibannakum fii judzuu’i alnnakhli walata’lamunna ayyunaa asyaddu ‘adzaaban wa-abqaa
 1. qaaluu lan nu/tsiraka ‘alaa maa jaa-anaa mina albayyinaati waalladzii fatharanaa faiqdhi maa anta qaadin innamaa taqdhii haadzihi alhayaata alddunyaa
 1. innaa aamannaa birabbinaa liyaghfira lanaa khathaayaanaa wamaa akrahtanaa ‘alayhi mina alssihri waallaahu khayrun wa-abqaa
 1. innahu man ya/ti rabbahu mujriman fa-inna lahu jahannama laa yamuutu fiihaa walaa yahyaa
 1. waman ya/tihi mu/minan qad ‘amila alshshaalihaati faulaa-ika lahumu alddarajaatu al’ulaa
 1. jannaatu ‘aadnin tajrii min tahtihaa al-anhaaru khaalidiina fiihaa wadzaalika jazaau man tazakkaa
 1. walaqad awhaynaa ilaa muusaa an asri bi’ibaadii faidhrib lahum thariiqan fii albahri yabasan laa takhaafu darakan walaa takhsyaa
 1. fa-atba’ahum fir’awnu bijunuudihi faghasyiyahum mina alyammi maa ghasyiyahum
 1. wa-adhalla fir’awnu qawmahu wamaa hadaa
 1. yaa banii israa-iila qad anjaynaakum min ‘aduwwikum wawaa’adnaakum jaaniba alththhuuri al-aymana wanazzalnaa ‘alaykumu almanna waalssalwaa
 1. kuluu min thayyibaati maa razaqnaakum walaa tathghaw fiihi fayahilla ‘alaykum ghadhabii waman yahlil ‘alayhi ghadhabii faqad hawaa
 1. wa-innii laghaffaarun liman taaba waaamana wa’amila shaalihan tsumma ihtadaa
 1. wamaa a’jalaka ‘an qawmika yaa muusaa
 1. qaala hum ulaa-i ‘alaa atsarii wa’ajiltu ilayka rabbi litardaa
 1. qaala fa-innaa qad fatannaa qawmaka min ba’dika wa-adhallahumu alssaamiriyyu
 1. faraja’a muusaa ilaa qawmihi ghadhbaana asifan qaala yaa qawmi alam ya’idkum rabbukum wa’dan hasanan afathaala ‘alaykumu al’ahdu am aradtum an yahilla ‘alaykum ghadhabun min rabbikum fa-akhlaftum maw’idii
 1. qaaluu maa akhlafnaa maw’idaka bimalkinaa walaakinnaa hummilnaa awzaaran min ziinati alqawmi faqadzafnaahaa fakadzaalika alqaa alssaamiriyyu
 1. fa-akhraja lahum ‘ijlan jasadan lahu khuwaarun faqaaluu haadzaa ilaahukum wa-ilaahu muusaa fanasiya
 1. afalaa yarawna allaa yarji’u ilayhim qawlan walaa yamliku lahum dharran walaa naf’aan
 1. walaqad qaala lahum haaruunu min qablu yaa qawmi innamaa futintum bihi wa-inna rabbakumu alrrahmaanu faittabi’uunii wa-athii’uu amrii
 1. qaaluu lan nabraha ‘alayhi ‘aakifiina hattaa yarji’a ilaynaa muusaa
 1. qaala yaa haaruunu maa mana’aka idz ra-aytahum dhalluu
 1. allaa tattabi’ani afa’ashayta amrii
 1. qaala yabnaumma laa ta/khudz bilihyatii walaa bira/sii innii khasyiitu an taquula farraqta bayna banii israa-iila walam tarqub qawlii
 1. qaala famaa khathbuka yaa saamiriyyu
 1. qaala bashurtu bimaa lam yabshuruu bihi faqabadhtu qabdhatan min atsari alrrasuuli fanabadztuhaa wakadzaalika sawwalat lii nafsii
 1. qaala faidzhab fa-inna laka fii alhayaati an taquula laa misaasa wa-inna laka maw’idan lan tukhlafahu waunzhur ilaa ilaahika alladzii zhalta ‘alayhi ‘aakifan lanuharriqannahu tsumma lanansifannahu fii alyammi nasfaan
 1. innamaa ilaahukumu allaahu alladzii laa ilaaha illaa huwa wasi’a kulla syay-in ‘ilmaan
 1. kadzaalika naqushshu ‘alayka min anbaa-i maa qad sabaqa waqad aataynaaka min ladunnaa tsikran
 1. man a’radha ‘anhu fa-innahu yahmilu yawma alqiyaamati wizraan
 1. khaalidiina fiihi wasaa-a lahum yawma alqiyaamati himlaan
 1. yawma yunfakhu fii alshshuuri wanahsyuru almujrimiina yawma-idzin zurqaan
 1. yatakhaafatuuna baynahum in labitstum illaa ‘asyraan
 1. nahnu a’lamu bimaa yaquuluuna idz yaquulu amtsaluhum thariiqatan in labitstum illaa yawmaan
 1. wayas-aluunaka ‘ani aljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfaan
 1. fayadzaruhaa qaa’an shafshafaan
 1. laa taraa fiihaa ‘iwajan walaa amtaan
 1. yawma-idzin yattabi’uuna alddaa’iya laa ‘iwaja lahu wakhasya’ati al-ashwaatu lilrrahmaani falaa tasma’u illaa hamsaan
 1. yawma-idzin laa tanfa’u alsysyafaa’atu illaa man adzina lahu alrrahmaanu waradhiya lahu qawlaan
 1. ya’lamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yuhiithuuna bihi ‘ilmaan
 1. wa’anati alwujuuhu lilhayyi alqayyuumi waqad khaaba man hamala zhulmaan
 1. waman ya’mal mina alshshaalihaati wahuwa mu/minun falaa yakhaafu zhulman walaa hadhmaan
 1. wakadzaalika anzalnaahu qur-aanan ‘arabiyyan washarrafnaa fiihi mina alwa’iidi la’allahum yattaquuna aw yuhditsu lahum dzikraan
 1. fata’aalaa allaahu almaliku alhaqqu walaa ta’jal bialqur-aani min qabli an yuqdaa ilayka wahyuhu waqul rabbi zidnii ‘ilmaan
 1. walaqad ‘ahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu ‘azmaan
 1. wa-idz qulnaa lilmalaa-ikati usjuduu li-aadama fasajaduu illaa ibliisa abaa
 1. faqulnaa yaa aadamu inna haadzaa ‘aduwwun laka walizawjika falaa yukhrijannakumaa mina aljannati fatasyqaa
 1. inna laka allaa tajuu’a fiihaa walaa ta’raa
 1. wa-annaka laa tazhmau fiihaa walaa tadhaa
 1. fawaswasa ilayhi alsysyaythaanu qaala yaa aadamu hal adulluka ‘alaa syajarati alkhuldi wamulkin laa yablaa
 1. fa-akalaa minhaa fabadat lahumaa saw-aatuhumaa wathafiqaa yakhshifaani ‘alayhimaa min waraqi aljannati wa’ashaa aadamu rabbahu faghawaa
 1. tsumma ijtabaahu rabbuhu fataaba ‘alayhi wahadaa
 1. qaala ihbithaa minhaa jamii’an ba’dhukum liba’dhin ‘aduwwun fa-immaa ya/tiyannakum minnii hudan famani ittaba’a hudaaya falaa yadhillu walaa yasyqaa
 1. waman a’radha ‘an dzikrii fa-inna lahu ma’iisyatan dhankaan wanahsyuruhu yawma alqiyaamati a’maan
 1. qaala rabbi lima hasyartanii a’maa waqad kuntu bashiiraan
 1. qaala kadzaalika atatka aayaatunaa fanasiitahaa wakadzaalika alyawma tunsaa
 1. wakadzaalika najzii man asrafa walam yu/min bi-aayaati rabbihi wala’adzaabu al-aakhirati asyaddu wa-abqaa
 1. afalam yahdi lahum kam ahlaknaa qablahum mina alquruuni yamsyuuna fii masaakinihim inna fii dzaalika laaayaatin li-ulii alnnuhaa
 1. walawlaa kalimatun sabaqat min rabbika lakaana lizaaman wa-ajalun musammaan
 1. faishbir ‘alaa maa yaquuluuna wasabbih bihamdi rabbika qabla thuluu’i alsysyamsi waqabla ghuruubihaa wamin aanaa-i allayli fasabbih wa-athraafa alnnahaari la’allaka tardaa
 1. walaa tamuddanna ‘aynayka ilaa maa matta’naa bihi azwaajan minhum zahrata alhayaati alddunyaa linaftinahum fiihi warizqu rabbika khayrun wa-abqaa
 1. wa/mur ahlaka bialshshalaati waisthabir ‘alayhaa laa nas-aluka rizqan nahnu narzuquka waal’aaqibatu lilttaqwaa
 1. waqaaluu lawlaa ya/tiinaa bi-aayatin min rabbihi awa lam ta/tihim bayyinatu maa fii alshshuhufi al-uulaa
 1. walaw annaa ahlaknaahum bi’adzaabin min qablihi laqaaluu rabbanaa lawlaa arsalta ilaynaa rasuulan fanattabi’a aayaatika min qabli an nadzilla wanakhzaa
 1. qul kullun mutarabbishun fatarabbashuu fasata’lamuuna man ash-haabu alshshiraathi alssawiyyi wamani ihtadaa
Advertisement

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Teks Surat Thaahaa Latin"

Posting Komentar